Grupa KPDI Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy

Zgodność z TSI - taniej zapobiegać niż leczyć.

Inwestycje na kolei to nie tylko duży wysiłek organizacyjny. To również duże pieniądze, w istotnej części pochodzące ze środków unijnych. Niespełnienie przez inwestora wymogów interoperacyjności prowadzić może do obowiązku ich zwrotu. A postępowania prowadzone przez organy Unii Europejskiej nie sprowadzają się jedynie do przeglądania dokumentacji.

 

Większość inwestycji w infrastrukturę kolejową powinna być realizowana z uwzględnieniem zasad interoperacyjności. Ma to zapewnić jednolity kształt i funkcjonowanie kolei na całym terytorium Unii Europejskiej. Celem jest obniżenie kosztów transportu szynowego i zwiększenie konkurencyjności pomiędzy przewoźnikami oraz w stosunku do innych gałęzi transportu, w szczególności wobec przewozów drogowych. Unia Europejska współfinansuje rozwój transportu kolejowego. Warunkiem utrzymania finansowania jest wykonanie inwestycji w zgodzie z wymogami interoperacyjności.

 

Skutki złej certyfikacji

 

Warunki przetargowe zobowiązują więc wykonawcę do wykonania robót budowlanych np. remontu torów, czy innych elementów podsystemu, nakładając jednocześnie na niego obowiązek zapewnienia weryfikacji WE i certyfikacji tego podsystemu. Ostatecznie jednak to zamawiający, a nie wykonawca obowiązany jest zapewnić, że dany podsystem spełnia zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności systemu kolei (bezpieczeństwo, niezawodność, zdrowie, ochrona środowiska naturalnego, zgodność techniczna, dostępność). Jest to warunkiem uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego, które to dopiero formalnie kończy cały proces inwestycyjny. A dokument taki wydawany jest przecież długo po zakończeniu odbiorów i dopuszczeniu do eksploatacji danego odcinka, po rozliczeniu z wykonawcą. W przypadku, gdyby podsystem okazał się – mimo dostarczonych certyfikatów i oświadczeń – niezgodny z tymi zasadami, Prezes UTK może odmówić dopuszczenia do eksploatacji, a stąd już prosta droga do naruszenia warunków dofinansowania inwestycji.

 

Problem złej certyfikacji pojawić może się jednak już w trakcie procesu inwestycyjnego, na długo przez wystąpieniem od wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji. Wykonana przez daną jednostkę praca, którą zamawiający odbierze i rozliczy, może w późniejszym czasie nie zostać przyjęta przez inną jednostkę. Dotyczy to przypadku oceny projektu przez jedną jednostkę i budowy przez inną, czy konieczności uznania części wcześniej wydanego certyfikatu w przypadku kolejnych inwestycji dotyczących tego samego podsystemu.

 

Ale na tym nie koniec. Brak zgodności może narazić zamawiającego na obowiązek zwrotu środków uzyskanych z funduszy unijnych, również mimo uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu wydanego przez Prezesa UTK. Ustawa o transporcie kolejowym przyznaje Prezesowi UTK uprawnienie do okresowych kontroli podsystemów dopuszczonych do eksploatacji w zakresie warunków jakie oceniane były przy wydawaniu zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji oraz zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei odnoszących się do eksploatacji i utrzymania podsystemu.

 

Prawo do kontroli przysługuje również Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (EUAR). Unia Europejska nie tylko bowiem wspiera te inwestycje finansowo, ale też kontroluje prawidłowość wydatkowania przyznanych środków. Kontrole te nie ograniczają się jedynie do weryfikacji dokumentów. Fakt niezgodności może być więc stwierdzony post factum.

 

Jeżeli przyjrzeć się postępowaniom przetargowym dotyczącym infrastruktury zauważyć można, że pełne zabezpieczenie interesów zamawiającego przez skutkami złej certyfikacji może okazać się w niektórych przypadkach wyjątkowo trudne. Stawką jest bowiem zwrot środków unijnych.

 

Zwrot dotacji i co dalej?

 

Oczywiście w wielu wypadkach inwestor będzie starał się uzyskać odszkodowanie od wykonawcy. Ten jednak zapewne od razu wskaże na brak winy w wyborze, powołując się na dostarczone certyfikaty, potwierdzające spełnienie wymogów TSI. Jednostka zapewne wykazywać będzie, iż niezgodność nie istniała w trakcie oceny i nie powstała dopiero w trakcie utrzymania, czy też jednostka nie miała możliwość jej wykrycia ponieważ np. dysponowała odpowiednim projektem. Powstanie  pytanie czy zamawiający powinien był w ogóle dany certyfikat przyjąć i czy certyfikat był wystarczający. Pożywka na wieloletni proces sądowy gotowa.

 

Ponadto nawet w przypadku stwierdzenia odpowiedzialności regresowej wykonawcy, odzyskanie utraconych środków okazać się praktycznie niemożliwe. Istnieje ryzyko, że po kilku latach firma nie będzie już istnieć. A jeżeli nawet nadal będzie aktywna na rynku, wysokość roszczenia może wielokrotnie przekroczyć jej możliwości finansowe. W konsekwencji zamawiający pozostanie sam z powstałym problemem, któremu mógł przecież zapobiec. 

 

Kosztowne zabezpieczenia

 

Zamawiający zazwyczaj stosują w warunkach przetargów zabezpieczenia standardowo funkcjonujące  procesie budowlanym, takie jak gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, kary umowne, zatrzymania płatności wynagrodzenia (kaucje gwarancyjne). Niemały koszt takiego zabezpieczenia wykonawca już teraz musi skalkulować w swej ofercie. A i tak nie pokrywają one swą wartością i okresem całego czasu, w którym istnieje ryzyko potencjalnego zwrotu dotacji. Nie oznacza to oczywiście, że zamawiający powinien rezygnować z wypracowanych form zabezpieczeń. Nie powinny być one jednak jedynym narzędziem mobilizacji wykonawców do wykonywania robót zgodnie z TSI.

 

Pytanie zatem, jakie środki lub działania może podjąć zamawiający, aby jego interes ekonomiczny, nierzadko związany z wykorzystaniem środków unijnych, był chroniony należycie.

 

Konieczna kontrola

 

Zamawiający w warunkach przetargowych powinien szczegółowo i precyzyjnie ustalić swoje oczekiwania wobec wykonawcy dotyczące podsystemu i procedury weryfikacji WE. Margines dowolności wykonawcy w tym zakresie powinien być sprowadzony do minimum. Natomiast z uwagi, że zgodność podsystemu lub określonych jego części, z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei musi istnieć już w chwili oddania przez wykonawcę przedmiotu prac, zamawiający powinien jeszcze w toku inwestycji sprawdzać spełnianie przez wyrób wymagań ustalonych w przetargu. W interesie zamawiającego jest, aby weryfikacji tej dokonać przed odbiorem prac od wykonawcy, a tym bardziej przed zapłatą wynagrodzenia.

 

Rolą i obowiązkiem inwestora jest nie tylko zapewnienie kompletu niezbędnych dokumentów, ale też – o ile nie przede wszystkim - sprawdzenie, czy odbierana inwestycja rzeczywiście spełnia zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności systemu kolei. Kontrola nie powinna oczywiście w żaden sposób zwalniać wykonawców z odpowiedzialności. Skutki odbioru robót niespełniających faktycznie deklarowanych wymagań (w naszym wypadku – TSI) mogą być więc w takich inwestycjach wyjątkowo kosztowne. Po zwrocie dotacji rozpoczyna się wieloletnia i niepewna w skutkach batalia sądowa. Proces budowlany generuje bowiem skomplikowane stany faktyczne, z udziałem wielu podmiotów. Jednoznaczne sytuacje są raczej rzadkością. Aby uchronić się przed takim sporem, inwestor nie może więc poprzestawać jedynie na kontroli dostarczonej przez wykonawcę dokumentacji.

 

Mając na uwadze powyższe ryzyka, poniesienie przez inwestora dodatkowego wysiłku i kosztu należytej kontroli przebiegu inwestycji, wydaje się niezbędne. Paradoksalnie w ostatecznym rozliczeniu jest to najtańsze ze wszystkich zabezpieczenie interesów wszystkich stron zaangażowanych w inwestycję.

 

(artykuł został opublikowany na łamach Kuriera Kolejowego w grudniu 2016 roku)

 

adw. Krzysztof Kuczyński, LL.M.

Partner Kancelarii Prawnej Domański i Wspólnicy (Gdańsk) kierujący Działem Prawa Kolejowego

r.pr. Marta Grochowska

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Domański i Wspólnicy (Gdańsk), specjalistka z zakresu prawa kolejowego