Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy PL > Angielski dla Prawników - Prawo Umów - Lekcja 6

Lesson 6

Prawo umów na przykładzie Umowy o architektoniczne prace projektowe. Postanowienia końcowe a postanowienia różne.

ARTICLE 9

----------

MISCELLANEOUS PROVISIONS1

9.1 Terms in this Agreement shall have the same meaning as those in Document A201, General Conditions of the Contract for Construction, current as of2 the date of this Agreement.

9.2 This Agreement represents the entire3 and integrated agreement between the Owner and Architect and supersedes4 all prior negotiations, representations5 or agreements, either written or oral. This Agreement may be amended only by written instrument6 signed by both Owner and Architect.

9.3 All costs connected herewith7 are borne by the Owner and Architect in equal proportion.

Wyjaśnienia do tekstu

 

1 Przymiotnik miscellaneous znaczy „różny, rozmaity”, miscellaneous provisions to osobna jednostka redakcyjna zawierająca, w zależności od przedmiotu umowy, postanowienia końcowe umowy o charakterze porządkowoproceduralnym (przykładowo: prawo właściwe, moc wiążąca, siła wyższa, jurysdykcja, liczba egzemplarzy, arbitraż etc). 

Często w umowach lub aktach prawnych na końcu umieszcza się nagłówek Miscellaneous provisions - przepisy różne, w skład których wchodzą Final provisions i Adjustment of the Annexes.

2 as of – używa się do wskazania dnia, na jaki datowany jest dany dokument.

3 Przymiotnik entire to często używany przez prawników synonim „complete”, całkowity, pełny, zupełny.

4 Czasownik supersede oznacza „zastępować, usunąć”.

5 Representations to oświadczenia potwierdzające prawdziwość faktów, jakie skłoniły strony do przystąpienia do umowy.

6 W odniesieniu do zmian wprowadzanych do tekstu umowy wyrażenie written instrument lub an instrument in writing odpowiada polskiemu zwrotowi „forma pisemna”. By an instrument in writing należy zatem odczytać „w formie pisemnej”. 

herewith = here + with; with this agreement, czytając zdania zawierające zaimki złożone rozpoczynające się od here wystarczy pamiętać, że w angielskich tekstach prawnych używasię ich do wskazania na treść czytanego właśnie dokumentu (tu fragmentu umowy), a końcowy element takiego złożenia pełni rolę gramatyczną w języku polskim wyrażaną przez końcówkę odpowiedniego przypadka.

 

Do ściągnięcia

Lekcja 6 w pliku PDF