Centralny / Internetowy Rejestr Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego – KPDI ostrzega

Na rynku pojawiły się podmioty, które posługują się nazwami podobnymi do Monitora Sądowego i Gospodarczego, takimi jak:

Internetowy Rejestr Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego

Centralny Rejestr Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego

Kancelaria Odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego

Wysyłają one korespondencję do przedsiębiorców o następującej lub podobnej treści:

„Szanowni Państwo,

W dniu …… dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 z nr KRS 0000000000.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. 2007. 168. 1186) w art. 13 ust. 1 stanowi, iż wpisy do Rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej (przez Rejestr należy rozumieć Krajowy Rejestr Sądowy).

Do dnia  …… nie dokonano wpisu do rejestru KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Aby dokonać ogłoszenia wpisu do rejestru KRS w Internetowym Rejestrze Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego (IROMSiG) prosimy o uregulowanie opłaty w wysokości 475,00 zł w terminie do……”

jak również informacje typu: 

" W związku z uruchomieniem usługi dostępu do Elektronicznego Odpisu KRS, z dniem pobrania danych podmiotu wpisanego do bazy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000000, Kancelaria Odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie zawiadamia o:

udostępnieniu aplikacji Elektronicznego Odpisu z KRS dla

xxxxxxxxxx

Aktywacja dostępu nastąpi po wniesieniu opłaty w kwocie 250 PLN w terminie ........"

Zgodnie z opinią naszych klientów, uzyskane przez nich treści sugerują, że przedsiębiorcy mają obowiązek zamieszczać w tych rejestrach (odpłatnie) dane określone w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informujemy, iż tego typu wezwania pochodzące od prywatnych podmiotów gospodarczych nie mają nic wspólnego z prawnym obowiązkiem przedsiębiorcy do publikacji jakichkolwiek danych.

Do uiszczenia opłaty za ogłoszenie w MSiG może bowiem wzywać jedynie sąd rejestrowy.

Monitor Sądowy i Gospodarczy to ogólnopolski dziennik wydawany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w którym publikowane są ogłoszenia na temat m.in. spółek prawa handlowego. Obowiązek dokonywania takich ogłoszeń nakłada na przedsiębiorców ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Również Ministerstwo Sprawiedliwości na swej stronie www informuje, iż nie współpracuje ani z Centralnym Rejestrem Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego, który podaje adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa ani z Internetowym Rejestrem Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego: ul. Mokotowska 15A/1B, 00-640 Warszawa, oraz żadnymi innymi komercyjnymi publikatorami, a publikowane na danej stronie ogłoszenia nie pochodzą od wydawcy Monitora Sądowego i Gospodarczego. KPDI ostrzega, że ogłoszenia wpisów do rejestru przedsiębiorców publikowane w Internecie nie pochodzą od wydawcy MSiG, zatem nie wywołują skutków prawnych.

Wróć