Grupa KPDI Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy

Mediacja w sporach

Mimo, iż zdecydowana większość sporów może być zażegnana w sposób polubowny, strony nie zawsze są w stanie samodzielnie doprowadzić do takiego rozstrzygnięcia. Wynika to z wielu czynników. 

 

Częstokroć nasze rzeczywiste interesy nie są prawidłowo komunikowane, wola zakończenia sporu przesłonięta jest przez towarzyszące różnicy zdań emocje, brak nam też obiektywnej oceny sytuacji. Nawet będąc profesjonalistą w obrocie, trudno być dobrym doradcą we własnej sprawie.

 

Takim potrzebom wychodzi na przeciw mediacja – prywatne, tajne, nieformalne negocjacje stron sporu z udziałem niezależnego mediatora. Mediator nie reprezentuje żadnej z stron konfliktu, jest organizatorem i moderatorem rozmów, wspomagającym proces definiowania ich rzeczywistych interesów oraz dochodzenia do konsensusu.

 

Szczególnie istotne są skutki mediacji. Zawarta w tym trybie ugoda, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Odmowa wykonania postanowień zatwierdzonej ugody skutkować może bezpośrednio nadaniem klauzuli wykonalności.

 

Pełnienie roli mediatora stanowi jeden z elementów oferty Kancelarii. Partner Kancelarii, radca prawny Robert Ignatiuk, jest stałym mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku (wpis->).