Handel międzynarodowy stawia przedsiębiorców przed wyjątkowymi wyzwaniami.

Prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów

Gdy strony transakcji znajdują się w różnych krajach, szczególną rolę odgrywać zaczyna określenie prawa właściwego dla transakcji oraz miejsca i zasad rozstrzygania sporów. Wybór prawa obcego przenosi nas w nieznany nam porządek prawny. Taka sama umowa może zmienić przez to automatyczne swój kształt i nawet tego nie zauważymy. Do czasu, aż popadniemy w spór.

A wtedy okazać może się, że do rozstrzygnięcia sporu wyłącznie właściwy jest sąd w innym kraju. Polski prawnik już nam nie pomoże. Będziemy musieli poszukiwać reprezentacji procesowej w innym państwie.

Co więcej, klauzule arbitrażowe zobowiązują nas czasem do tego by spór poddać pod rozstrzygnięcie przez sąd polubowny. I to w szczególnym miejscu (np. w Londynie lub USA).

handel międzynarodowy

Konwencje międzynarodowe, prawo UE.

Handel międzynarodowy stawia szczególne wyzwania przed prawnikami. Naszą rolą jest efektywne zapewnienie bezpieczeństwa klienta, które wykracza daleko poza określenie sposobu dostawy czy formy i miejsca płatności.  Niektóre czynności wymagają szczególnej analizy prawa obcego, pod kątem uprawnienia strony do zawarcia umowy, formy czynności (np. wystawienie weksla za granicą) i innych. W końcu, uwzględniać należy szczególne regulacje prawa podatkowego, w tym celnego i akcyzowego oraz specyfikę poszczególnych rodzajów transportu towarów (samochodowy, kolejowy, morski, lotniczy).

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej handlu międzynarodowego. Znajomość problematyki i ugruntowana współpraca szeregiem kancelarii prawnych zrzeszonych w EUROJURIS International, pozwalają nam sprostać wyzwaniom stawianym w tym obszarze działalności gospodarczej.

EUROJURIS International