Problematyczna kwestia przedawnienia na gruncie Konwencji CMR.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Konwencji CMR okres przedawnienia wynosi 1 rok i liczony jest począwszy od upływu trzymiesięcznego terminu od dnia zawarcia umowy przewozu. Natomiast biorąc pod uwagę art. 32 ust. 3 Konwencji CMR, który brzmi „Z zastrzeżeniem postanowień powyższego ustępu 2, zawieszenie przedawnienia normują przepisy prawa obowiązującego sąd rozpatrujący sprawę. To samo dotyczy przerwania biegu przedawnienia.”, to zastosowanie znajdzie  w przypadku rozpatrywania sporu przez polski sąd art. 77 ust. 4 prawa przewozowego, zgodnie z którym bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację i zwrócenia załączonych do reklamacji dokumentów, nie [...]