Nieruchomości są wyjątkowymi dobrami prawnymi. Obrót nimi wymaga zachowania nie tylko szczególnej formy, ale i podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia interesu stron transakcji.

Jesteśmy aktywni na rynku obrotu nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki nabywania gruntów inwestycyjnych.

Audyty prawne

Zaznajomienie się ze stanem prawnym ma krytyczne znaczenie dla każdej inwestycji, niezależnie od jej rozmiarów. Rolą prawnika jest należyte zabezpieczenie interesu reprezentowanej strony, co w przypadku obrotu nieruchomościami przybiera szczególne znaczenie, a to z uwagi na wartość transakcji i charakter przedmiotu umowy. Gdy już zaczniemy inwestycję, wady prawne będą miały szczególnie doniosłe konsekwencje. Nieruchomości nie wymienimy na inną.

W celu wyeliminowania ryzyk związanych z nabyciem nieruchomości, prowadzimy audyty prawne nieruchomości. Ich celem jest weryfikacja stanu prawnego – zbadanie warunków i prawidłowości nabycia, istniejących obciążeń lub roszczeń jakie wiązać mogą się z własnością nieruchomości (cywilnych lub publicznoprawnych), a także warunków dalszego jej wykorzystania, w tym zabudowy.

nieruchomości

Negocjacje umów

Mimo, iż obrót nieruchomościami odbywa się z udziałem notariusza, w wielu wypadkach ustalenie warunków transakcji wymaga udziału radcy prawnego. Ustalenie odpowiednich zabezpieczeń, warunków płatności, złożenie odpowiednich zapewnień i zwolnień od odpowiedzialności, to tylko przykłady zapisów nad którymi czuwają nasi prawnicy.

Zapewniamy udział naszych prawników również w trakcie czynności notarialnych.

Zakup i najem lokali

Nieruchomości to nie tylko grunty, ale i lokale. Często jeszcze nie wybudowane. Tu pojawiają się szczególne ryzyka, które wymagają odpowiednich zapisów w umowie.

Podobnie, w przypadku wynajmu lokalu, gdzie liczyć należy się z ryzykiem odmowy opuszczenia lokalu przez najemcę i koniecznością jego eksmisji.

Wszystkie te problemy stanowią przedmiot naszej codziennego doradztwa na rzecz klientów KPDI.