Ochrona konkurencji i konsumentów – doradztwo KPDI

Problematyka prawa ochrony konkurencji i konsumentów dotyczy nie tylko podmiotów o pozycji dominującej na rynku. Rolą Kancelarii jest zapewnienie, by zawierane przez naszych Klientów porozumienia zgodne były z zasadami uczciwej konkurencji i nie naruszały zbiorowych interesów konsumentów.

Kancelaria KPDI Nieuczciwa konkurencja

ochrona konkurencji

Naruszenie zasad zdrowej konkurencji może mieć wiele form. Nieuczciwa reklama, nakłanianie pracowników do przejścia do innego pracodawcy, czy ujawnienie chronionych tajemnic przedsiębiorcy to tylko przykłady zachowań uznawanych za niedozwolone. Działania takie mogą prowadzić do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej.

Kancelaria od wielu lat z powodzeniem doradza w tym obszarze.

Kancelaria KPDI Nadużycie pozycji dominującej

Ochrona konkurencji jest przedmiotem zainteresowania krajowych i unijnych organów antymonopolowych. Ich rolą jest m.in. przeciwdziałanie różnym formom nadużywania pozycji dominującej na rynku. Przejawem takich działań jest np. narzucanie nieuczciwych cen czy podział rynku według kryteriów terytorialnych.

Nasze doradztwo obejmuje również tę problematykę.

Kancelaria KPDI Porozumienia ograniczające konkurencjęnieuczciwa konkurencja

Typową formą naruszenia zasad ochrony konkurencji są wszelkiego rodzaju zmowy przedsiębiorców, których celem lub skutkiem jest naruszenie zdrowej konkurencji na rynku.  Porozumienia takie mogą np. prowadzić do ograniczenia dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych takim porozumieniem. Zakazane są zmowy cenowe czy podziały rynków zbytu. Niedozwolone jest też uzgadnianie warunków ofert składanych w przetargach.

Przejawów takich porozumień jest więcej.

Kancelaria KPDI Koncentracja przedsiębiorstw

Ochrona konkurencji i konsumentów przejawia się też w kontroli koncentracji przedsiębiorców. Polegać może ona nie tylko na skupieniu udziałów w konkurencyjnych spółkach. Skutki dla rynku może wywołać również samo nabycie majątku należącego do innego przedsiębiorcy.

Zadaniem Kancelarii jest reprezentacja Klientów w postępowaniach przez organami antymonopolowymi przy zgłoszeniach zamiaru koncentracji.