Archiwum dla roku: 2015

2 07, 2015

USŁUGA TRAKCYJNA – praca tymczasowa nieco inaczej

W dobie wysokiej koniunktury na usługi transportu kolejowego, przewoźnicy kolejowi borykają się z problemem braku lokomotyw i wykwalifikowanych maszynistów. Remedium na to zapotrzebowanie może być zapewnienie takich zasobów poprzez zakup usługi trakcyjnej. Udostępnienie maszynistów w tej formule wiąże się ze szczególnymi warunkami formalnymi oraz koniecznością uwzględnienia specyficznych ryzyk w umowie o świadczenie usług trakcyjnych. Istota usługi trakcyjnej Zgodnie z Ustawą o transporcie kolejowym, przewoźnicy kolejowi mogą świadczyć szczególny rodzaj usługi, zdefiniowanej jako „usługa trakcyjna”. Ustawa określa jej dwie alternatywne formy: zapewnienie pojazdu kolejowego z napędem wraz z obsługą maszynistów do wykonywania przewozu kolejowego oraz zapewnienie obsługi maszynistów do prowadzenia pojazdu [...]

2 07, 2015

PUŁAPKA AVV – JAK OKREŚLIĆ SZKODĘ ZA UTRATĘ WAGONU?

Wypadki kolejowe generują wysokie szkody, których istotna część przypada na uszkodzone lub utracone wagony towarowe. Wielu przewoźników korzysta z wagonów wynajętych lub udostępnionych przez nadawcę. Umowy o korzystanie z wagonów odwołują się częstokroć do ogólnie przyjętych zasad umowy AVV, która to m.in. w specyficzny sposób określa metodologię liczenia odszkodowania za utratę lub uszkodzenie wagonu. Powoduje to wiele komplikacji na styku z zakładami ubezpieczeń, które to nie honorują wybranej przez strony metodologii AVV. Co stanowi odszkodowanie za wagon? Odszkodowanie ma zrekompensować właścicielowi poniesione przez niego straty, wynikające z utraty lub uszkodzenia wagonu – straty w majątku oraz utracone korzyści. Do strat [...]

2 07, 2015

OSOBISTA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (część III)

Część trzecia cyklu ma na celu przybliżenie zasad ponoszenia przez członków zarządu odpowiedzialności za zobowiązania spółki w świetle artykułu 116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dalej zwana Ordynacją podatkową). Zasada Zgodnie z treścią art. 116 Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu: 1) nie wykazał, że: a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto [...]

2 07, 2015

OSOBISTA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (część II)

Część druga cyklu ma na celu przybliżenie możliwości zwolnienia się członków zarządu z odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. oraz wskazanie zasad przedawnienia roszczeń przeciwko członkom zarządu spółki. Zasada Zgodnie z treścią art. 299 § 2 k.s.h. członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności za zobowiązania sp. z o.o., jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody. Warto przy tej okazji [...]

2 07, 2015

Osobista odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (część I)

Artykuł ten rozpoczyna cykl trzech artykułów poświęconych omówieniu podstawowych zasad osobistej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. Pierwsza część dotyczyć będzie przesłanek odpowiedzialności oraz jej zakresu. W drugim artykule zostanie przybliżona możliwość zwolnienia się członka zarządu z odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. Z kolei trzecia i ostatnia część będzie miała na celu omówienie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółek w świetle art. 116 Ordynacji podatkowej.   Zasada Zgodnie z treścią art. 299 k.s.h., w przypadku gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. W orzecznictwie Sądu Najwyższego od lat panuje [...]

2 07, 2015

Leasing lokomotyw oczami prawnika

Leasing nowych lokomotyw oczami prawnika. Przewoźnicy kolejowi coraz częściej poszukują możliwości pozyskania nowoczesnego i ekonomicznego w utrzymaniu taboru kolejowego. Wiąże się to zazwyczaj z koniecznością zaangażowania kancelarii prawnej, której rolą jest nie tylko doradztwo prawne, ale i prowadzenie oraz koordynacja procesu negocjacyjnego. Niniejszy artykuł stanowić będzie próbę przybliżenia problematyki pozyskania przez operatora nowych lokomotyw, z perspektywy praktyki prawnika działającego w takiej właśnie roli. Czas. Należy założyć, iż od chwili zidentyfikowania potrzeby pozyskania lokomotyw, do ich odbioru, upłynie zazwyczaj dość dużo czasu. Nawet operatorzy nie związani obowiązkiem stosowania regulacji prawa zamówień publicznych są raczej skłonni do stosowania procedur przetargowych, a każdą [...]

2 07, 2015

Areszt statku – skuteczna forma windykacji wierzytelności

Areszt statku. Co oznacza? Statek morski stanowi specyficzny składnik majątku, nie tylko ze względu na swoją wartość, ale również mobilność. Jednocześnie jest intratnym przedmiotem zabezpieczenia roszczeń względem armatora oraz innych osób go eksploatujących. Statki jednak nieustannie zmieniają położenie, zanim więc wierzyciel będzie miał możliwość podjęcia odpowiednich kroków prawnych lub uzyskania orzeczenia sądu, zmierzającego do ustanowienia zabezpieczenia na statku, zdąży on wypłynąć z portu. Sytuacja taka może pozbawić wierzyciela możliwości skutecznego zaspokojenia swoich roszczeń. Aby przeciwdziałać takim sytuacjom powstała instytucja aresztu statku. Wnioskując o wydanie postanowienia sądu o areszcie statku, wierzyciel uzyskuje możliwość zatrzymania statku w porcie jego aktualnego postoju. Procedura ta [...]

2 07, 2015

Niezłożenie sprawozdania finansowego – kłopotliwe przestępstwo.

Niezłożenie sprawozdania finansowego - pokłosie afer Amber Gold. Brak informacji o stanie finansów Amber Gold unaocznił znaczenie należytej realizacji obowiązku corocznej publikacji sprawozdań finansowych. Mimo ewidentnych problemów z płynnością tego „parabanku”, brak danych finansowych uniemożliwia odpowiedź na pytanie, czy spełnia on przesłankę do ogłoszenia upadłości, wynikającą z niedoboru wartości majątku w stosunku do sumy zobowiązań. W efekcie zarząd mógł przez długi czas kierować spółką, nawet gdyby od dawna była ona finansowym bankrutem. Ustawa o rachunkowości - obowiązki sprawozdawcze Ustawa o rachunkowości („Ustawa”) reguluje obowiązki w zakresie składania sprawozdań finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym („KRS”) oraz ich publikacji w Monitorze Polskim [...]

2 07, 2015

KARY ZA BRAK ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA BOCZNICY – REFLEKSJE NA PRZYSZŁOŚĆ

Prezes UTK może nakładać kary pieniężne za naruszenie przepisów kolejowych, w tym za brak świadectwa bezpieczeństwa bocznicy. Kary te sięgać mogą 2% ubiegłorocznych przychodów przedsiębiorcy. Jakie są możliwości obrony przed taką decyzją? Przykładem mogą być prowadzone w latach 2014-2016 cykliczne kontrole Prezesa UTK dotyczące użytkowników bocznic kolejowych, skutkujące nałożeniem na wielu przedsiębiorców kar pieniężnych za brak świadectw bezpieczeństwa. Użytkownicy bocznic wielokrotnie uznawali sam fakt nałożenia na nich kary, za nadmierną represję, a działanie Prezesa UTK za niesprawiedliwe. Decyzje wymiarowe otrzymywali między innymi użytkownicy, którzy co prawda w chwili wszczęcia kontroli dysponowali już świadectwem bezpieczeństwa, ale przez jakiś okres w [...]

Przejdź do góry